HIV 1/2 DETERMINE – Japan là dụng cụ xét nghiệm miễn dịch sắc ký theo phương pháp định tính để phát hiện kháng thể HIV 1/2 trong mẫu máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương ở người.